Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Czwartaków 5

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.37.2022                                                                              Przemyśl, dnia 20 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Czwartaków 5 w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 2082
 • Powierzchnia działki: 0,0560 ha
 • Obręb: 202
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00026242/6
 • Użytek gruntowy: „B” – tereny mieszkaniowe
 1. Adres: Przemyśl, ul. Czwartaków 5
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka nr 2082 w obrębie 202 posiada regularny kształt. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym, wzniesionym w technologii drewnianej z elementami elewacji murowanej, o powierzchni użytkowej 101,43 m2. Obiekt posiada przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Ogrzewanie centralne zasilane z kotła na drewno/węgiel oraz kuchnia i piece kaflowe. Stan techniczny budynku jest zły i wymaga remontu generalnego. Na działce znajduje się również murowany budynek gospodarczy oraz studnia. Posesja jest ogrodzona. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 497 z późn. zm.), dla ww. budynku mieszkalnego nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, uchwalonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Jednostce przestrzennej II.‑Śródmieście, Części północno-zachodniej II.1, Dzielnicy II.1. – KAZANÓW, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zorganizowanych osiedli z pojedynczymi budynkami mieszkalno-usługowymi II.1.MN.
  Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1493.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 08.03.2023 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.
 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do   drugiego przetargu w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Czwartaków 5”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 18 kwietnia 2023 r.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 6. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 7. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl , lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz nieruchomość na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Czwartaków_1.jpeg Czwartaków_2.jpeg Czwartaków_3.jpeg Czwartaków_4.jpeg Czwartaków_5.jpeg