Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 708/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29-12-2022 w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2021 r., poz. 1194),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej pasem gruntu o powierzchni 0,5 m  2 przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla jako działka nr 2915/16 w obrębie nr 202, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w kwocie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) brutto.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun