Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 219/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie ustalenia na 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

UCHWAŁA NR 219/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 19 grudnia 2022 r.


w sprawie ustalenia na 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z późn. zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526 t.j.) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1002 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P.2022.738) Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat z tytułu usunięcia pojazdu z dróg miasta Przemyśla oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 2023 roku. 2. Ustala się wysokość kosztów w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.
3. Stawki opłat i wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zawarte są w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal

 

 


 


PDF   Uchwała Nr 2192022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19-12-2022 w sprawie ustalenia na 2023.pdf (266,66KB)

DOCXZałącznik nr . 2192022.docx (7,73KB)


DZ. URZ. WOJ. 2022.5480
Ogłoszony: 28.12.2022