Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 218/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazania go do zaopiniowania

UCHWAŁA NR 218/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 19 grudnia 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia  projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r.  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazania go do zaopiniowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, t. j. z dnia 2022.03.09.) oraz art. 7 i art. 35 ust. 2 ustawy  prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)  a także art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

 

§1.

W uchwale nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wprowadza się następujące zmiany:

 1. §8. otrzymuje brzmienie:
 2. warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nieruchomości, innej niż budynek mieszkalny jednorodzinny, poza elementami wskazanymi w art. 19a ust. 4 ustawy, zawiera także określenie częstotliwości poboru wody w rozkładzie dobowym i czasu trwania cyklu w przypadku zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych”;

 

 1. skreśla się §9. w całości;

 

 1. w §10. w pkt. 3) i 4) słowo „projektowania” zastępuje się słowem „wykonania”;

 

 1. w §10. w pkt. 3) i 4) skreśla się słowo „minimalnej”;

 

 1. w §10. skreśla się punkt 6);

 

 1. w §10. skreśla się punkt 7);

 

 1. w §10. skreśla się punkt 8);

 

 1. w §11. skreśla się ust. 2;

 

 1. w §12. w ust. 1 skreśla się wyrażenie „projektowania i”;

 

 1. w §12. w ust. 2wyrażenie „sieci kanalizacji sanitarnej” zastępuje się wyrażeniem „sieci kanalizacyjnej”;
 2. w §13. w ust. 1 słowo „jednodniowym” zastępuje się słowem „dwudniowym”;

 

 1. w §13. w ust. 1 po punkcie 3) dodaje się punkty 4) i 5) w brzmieniu:

„4) dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie”,

„5) znak warunków przyłączenia”;

 

 1. w §13. w ust. 2 skreśla się wyrażenie „oraz z dokumentacją techniczną przyłącza”;

 

 1. w §14. w ust. 2 skreśla się wyrażenie „co najmniej”;

 

 1. w §14. skreśla się ust. 2 w brzmieniu:

„Załącznikami do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego są: atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne materiałów wykorzystanych do budowy przyłącza, protokoły skrzyżowania przyłączy z innym uzbrojeniem terenu”.

 

§2.

Projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl przekazany zostanie do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Hanasiewicza 17B, 35 - 103 Rzeszów.

 

§3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do:

 

 1. przekazania uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazania go do zaopiniowania - do zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.

 

 1. zawiadomienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu o przekazaniu uchwały o której mowa w § 3 pkt 1 do zaopiniowania.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Przemyśla.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała Nr 218.2022.pdf (210,42KB)