Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 217/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej funkcjonującej na terenie miasta Przemyśla na rok 2023.

UCHWAŁA NR 217/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 19 grudnia 2022 r.


w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej funkcjonującej na terenie miasta Przemyśla na rok 2023.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, art. 4 ust.1 pkt 3a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 91 w związku z art. 80 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz.447 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. Podnosi się wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej funkcjonującej na terenie miasta Przemyśla na rok 2023, o którym mowa w art. 80 ust. 1 ww. ustawy w ten sposób, że na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie w wysokości 900,00 zł miesięcznie ( słownie: dziewięćset złotych 00/100 ).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal

 

 

 

 


PDF   Uchwała Nr 2172022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19-12-2022 w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w.pdf (165,04KB)


DZ. URZ. WOJ. 2022.5515
Ogłoszony: 29.12.2022