Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 216/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

Uchwała Nr 216/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

 

w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem
i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022r. poz. 2241) oraz art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) - Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się w 2023 r. miesięczną kwotę dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu w wysokości 280,00 zł (brutto) na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Bal


PDFUchwała Nr 216.2022.pdf (501,84KB)