Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 214/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy „Zaułek Wolontariuszy” części drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR 214/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 19 grudnia 2022 r.


w sprawie nadania nazwy „Zaułek Wolontariuszy” części drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. Części drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych, oznaczonej jako działka nr 540/1o pow. 0,6671 ha w obrębie nr 207 miasta Przemyśla, stanowiącej Plac Legionów i ulicę Generała Józefa Sowińskiego nadaje się nazwę „Zaułek Wolontariuszy”, którego przebieg zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Lokalizację placu, o którym mowa w §1 określa załącznik graficzny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal

 

 

 


PDF   Uchwała Nr 2142022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19-12-2022 w sprawie nadania nazwy „Zaułek Wolontariuszy” części drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych.pdf (203,43KB)

PDFZalacznik1 2142022.pdf (42,88KB)


DZ. URZ. WOJ. 2023.44
Ogłoszony: 03.01.2023