Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 212/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego na rok 2023 pn. „Prowadzenie sklepu społecznego”.

UCHWAŁA NR 212/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 19 grudnia 2022 r.


w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego na rok 2023 pn. „Prowadzenie sklepu społecznego”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), a także art. 17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji na rok 2023 lokalny program osłonowy pn. „Prowadzenie sklepu społecznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal

 

 

 


Załącznik do uchwały Nr 212/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 grudnia 2022 r.


Program osłonowy pn. „Prowadzenie sklepu społecznego” w roku 2023.


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Program osłonowy dotyczy prowadzenia na terenie miasta Przemyśla sklepu społecznego.
2. Niniejszy załącznik określa zasady korzystania ze sklepu.
3. Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Przemyśla spełniający kryteria określone
w § 3.
4. Realizatorem programu w zakresie wydawania skierowań i diagnozowania potrzeb jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, zwany dalej MOPS.
5. Realizatorem programu w zakresie zlecenia zadania oraz rozliczeń jest Wydział Spraw Społecznych.
6. Prowadzenie sklepu zlecone będzie organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób określona w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. ).
§ 2. Cele programu
Celem programu jest:
a) poprawa, jakości życia mieszkańców miasta Przemyśla poprzez wyjście naprzeciw potrzebom osób doświadczających stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa, czy kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. utrata pracy, nagła choroba własna lub bliskiej osoby, niepełnosprawność),
b) zaspokajanie potrzeb osób żyjących w samotności oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację i integrację społeczną, w tym poprzez informacje, porady w punkcie kawiarnianym znajdującym się przy sklepie,
c) promowanie pozytywnych postaw społecznych propagujących działania na rzecz mieszkańców miasta Przemyśla w tym osób starszych,
d) wzmocnienie pozycji osób w środowisku lokalnym,
e) stworzenie warunków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta Przemyśla
w tym osób starszych oraz aktywizacji społecznej osób wykluczonych,
f) zmniejszenie marnotrawstwa żywności.
§ 3. Kryteria przyznawania pomocy
1. Pomoc w ramach niniejszego programu przysługuje wszystkim osobom, które spełniają następujące kryteria:
a) są mieszkańcami miasta Przemyśla,
b) posiadają stosowne skierowania (załącznik nr 2 do niniejszego programu osłonowego) wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu lub ukończyli 70 rok życia (bez skierowań).
2. Powyższe kryteria mogą ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 4. Zasady otrzymywania skierowań
1. Mieszkańcy miasta Przemyśla chcący skorzystać z zakupów w sklepie społecznym, udają się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu – celem złożenia (bądź wypełnienia na miejscu) stosownego oświadczenia o dochodach, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego programu osłonowego.
2. Z zakupów w sklepie społecznym mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) oraz spełniające warunki do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami ww. ustawy.
3. Zakłada się możliwość wprowadzenia jednorazowego limitu wartości zakupów dla jednej osoby, który zostanie określony wspólnie przez realizatora zadania oraz miasto Przemyśl.
4. W przypadku osób korzystających z pomocy MOPS, istnieje możliwość wydania skierowania bez dodatkowego oświadczenia.
§ 5. Zakres przedmiotowy programu
1. Sklep społeczny prowadzony będzie, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w godzinach określonych w regulaminie sklepu.
2. Celem prowadzenia sklepu jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez możliwość zakupu artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej w cenach poniżej wartości rynkowej.
3. Wszelkie dodatkowe działania ukierunkowane będą na zaspokajanie potrzeb osób żyjących w samotności oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację i integrację społeczną.
4. Współpraca i współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu będzie się odbywać w zakresie wydawania skierowań niezbędnych do skorzystania z zakupów.
5. Podjęte zostaną działania promocyjne ukierunkowane na dotarcie do najszerszej grupy uprawnionych do korzystania ze sklepu społecznego.
§ 6. Finansowanie
1. Środki finansowe na realizację programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl.
2. Dopuszcza się możliwość aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne związane
z założonymi celami szczegółowymi programu.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Beneficjenci korzystający z pomocy w ramach programu, są zobowiązani niezwłocznie poinformować MOPS w Przemyślu – wydający stosowne skierowania umożliwiające dokonanie zakupów w sklepie społecznym, o każdej zmianie w ich sytuacji materialnej.
2. MOPS w Przemyślu jest administratorem danych osobowych w zakresie danych beneficjentów pozyskanych dla celów realizacji programu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal

 

 

 


Załącznik nr 1
                                                                                                                  do lokalnego programu osłonowego
                                                                                                                      pn. „Prowadzenie sklepu społecznego”

 


O Ś W I A D C Z E N I E

 

Miejscowość , dnia …………………...


……………………………
Imię i nazwisko
…………………………………
Adres zamieszkania
    

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że mój dochód netto/dochód netto mojej rodziny# w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia niniejszego oświadczenia wyniósł …………………. zł (słownie…………………………………………………………).
Liczba członków rodziny# pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ………….. osoby/osób.
Oświadczam, że w miesiącu …………………………. dochód netto na osobę w rodzinie wyniósł …………………… zł.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………….

Podpis

 


1 Niepotrzebne skreślić
2 Przez członków rodziny rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal

 

 

 


Załącznik nr 2
do lokalnego programu osłonowego
pn. „Prowadzenie sklepu społecznego"


……………………………………….
data wystawienia skierowania
…………………………………….
pieczątka jednostki organizacyjnej

 

Skierowanie do sklepu społecznego


Kieruję Pana / Panią
…………………………………………………………………………………………………...

 

PESEL:
zamieszkały/a ……………………………………………………………………. w Przemyślu
do dokonania zakupów w sklepie społecznym usytuowanym w Przemyślu, przy ul. Sportowej 12.
Niniejsze skierowanie ważne jest w okresie realizacji Programu osłonowego pn. „Prowadzenie sklepu społecznego” w roku 2023 przyjętego Uchwałą Nr …… Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia………….


……………………………………………..
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Bal

 

 

 


PDFUchwała Nr 212.2022.pdf (1,15MB)