Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 211/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr 211/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Postanawia się zaciągnąć w 2023 r. długoterminowy kredyt w kwocie do 33 891 166,42 zł
    z przeznaczeniem na:
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 7 938 654,42 zł;
  • pokrycie planowanego deficytu do kwoty 25 952 512,00 zł.
  1. Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 2.

 

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1 w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3.

 

Zobowiązania z tytułu kredytu wraz z łącznym kosztem obsługi długu zostaną pokryte z budżetu miasta Przemyśla na lata 2024 – 2037 z dochodów własnych.

             

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 5.

 

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Bal


PDFUchwała Nr 211.2022.pdf (409,39KB)