Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Skorupki

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.57.2022                                                                        Przemyśl, dnia 19 grudnia 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Skorupki w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki:

435/5

1810/2

Powierzchnia działki:

0,0025 ha

0,0447 ha

Nr obrębu:

205

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00056773/6

PR1P/00001635/7

Użytek gruntowy:

dr - drogi

Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, rejon ulic ks. Ignacego Skorupki i Marcina Bielskiego.
 2. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane i razem tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,0472 ha, o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta i pochyłej powierzchni. Przez omawiany teren przebiega sieć gazowa. Działki nr 435/5 oraz nr 1810/2 w obrębie 205 nie posiadają bezpośredniego, faktycznego połączenia z siecią dróg publicznych miasta Przemyśla. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działki nr 435/5 i nr 1810/2 w obrębie 205 objęte są ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Rycerskie”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 83/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 83, poz. 896) i znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „16UHG” – terenach przeznaczonych pod pawilonową zabudowę usługową, wraz z parkingami.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. Na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniach 19 października 2022 r. i 7 grudnia 2022 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu w kwocie 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank BGK Nr: 86 1130 1105 0005 2462 4220 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ul. Skorupki”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 17 stycznia 2023 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank BGK Nr: 70 1130 1105 0005 2462 4220 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt Nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl bądź przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Bielskiego-Skorupki.jpeg