Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego - dz. 1245

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.62.2022                                                                  Przemyśl, dnia 14 grudnia 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 1245
 • Powierzchnia działki: 0,0930 ha
 • Obręb: 202 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00050381/9
 • użytek gruntowy: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość położona jest w terenie o dużym nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim. Wzdłuż zachodniej granicy działki urządzony został asfaltowy zjazd drogowy, którym odbywa się dojazd do nieruchomości stanowiącej działkę nr 1246 w obrębie 202. Dostęp do drogi publicznej – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla działki nr 1245 w obrębie 202 odbywa się urządzonym zjazdem przez działkę nr 1244/2, na podstawie służebności gruntowej uwidocznionej w dziale I-SP księgi wieczystej nr PR1P/00050381/9. Wzdłuż wschodniej granicy przedmiotowej działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr 1245 w obrębie 202 objęta jest ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. i położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN7” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 4. Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu istniejącym szlakiem komunikacyjnym o powierzchni 186 m  kwadratowych przebiegającym przez zachodnią część dz. nr 1244/2 i 1245 w obr. 202 m. Przemyśla, do drogi publicznej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaznaczonym na kopii mapy ewidencyjnej literami ABCD, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 1246 o powierzchni 0,0913 ha w obrębie 202 m. Przemyśla woj. podkarpackie.
 5. Zobowiązania: Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 17 sierpnia 2022 r., 5 października 2022 r. oraz 30 listopada 2022 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.).
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank BGK Nr: 86 1130 1105 0005 2462 4220 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Wyszyńskiego, działka nr 1245”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 17 stycznia 2023 r.
 11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank BGK Nr: 70 1130 1105 0005 2462 4220 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt Nabywcy.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl bądź przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Wyszyńskiego 1245.jpeg

Wyszyńskiego 1245 mpzp.jpeg