Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2023 roku

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na 2023r.:

 • stawka podatku rolnego wynosi:
  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 185,12zł,
  • od 1 ha gruntów pozostałych – 370,25zł,
 • stawka podatku leśnego wynosi:
  • od 1 ha lasu – 71,0996,
  • od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 35,5498.

Ponadto w 2023r. ma zastosowanie uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu:

PDFNr 168/2022 z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4384), (83,72KB)

PDFNr 169/2022 z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4376), (87,98KB),

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla.pdf (80,91KB)

PDFNr 202/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zasad poboru (publikacja: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3679) zmieniona uchwałą Nr 223/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4291) (187,08KB)

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. (Dz. U., poz. 2436),

Wzory formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, leśny zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

 

Formularze ww. deklaracji podatkowych wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.przemysl.pl/ zakładka Kontakt - Budynek nr 2 – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Karty Usług POL lub bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych przy ul. Wodna 11 w Przemyślu (parter p. 106 – stanowisko obsługi stron).

 

Złożenie deklaracji na innym wzorze traktuje się, jako niezłożenie deklaracji i podlega karze karno-skarbowej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2020., poz. 333 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888 z późn. zm.):

 1. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania w terminie do dnia:
 • 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości,
 • 15 stycznia deklaracje na podatek rolny,
 • 15 stycznia deklaracje na podatek leśny,

na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
 • wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, tutaj Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z tym, że w podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 1. osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 1. Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jednocześnie podaję, że na terenie miasta Przemyśla obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu: