Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1197/2 obręb 207, ul. Piotra Kmity.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.10.2022                                                                                 Przemyśl, dnia 02.12.2022 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej w Przemyślu przy ul. Piotra Kmity

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:                            1197/2
Powierzchnia działki:          0,0483 ha
Obręb nr:                              207
Księga wieczysta nr:           PR1P/00052487/6

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Piotra Kmity.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, położona przy ul. Piotra Kmity. Od strony północnej i zachodniej, wzdłuż drogi, ogrodzona jest murem oporowym. Teren działki ze spadkiem w kierunku północnym. Na działce znajduje się nakład w postaci ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach metalowych na podmurówce, który stanowi własność osób trzecich. Faktyczny dostęp do drogi publicznej odbywa się przez nieruchomość sąsiednią położoną przy ul. Św. Królowej Jadwigi 6. Prawne zabezpieczenie dostępu do drogi publicznej wymaga ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kwartał XXI”, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 203/99 z dnia 30 września 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 1999 r., nr 27 poz. 1215), zgodnie z którym położona jest w terenach oznaczonych symbolem Z – tereny zieleni, przeznaczonych pod zagospodarowanie zielenią ozdobną w przewadze niską. W terenach tych istnieje zakaz lokalizowania budynków i urządzeń budowlanych, budowli i tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem ogrodzeń i murów oporowych. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. Nieruchomość położona jest w strefie „B” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1493.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki B – tereny mieszkaniowe.

5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 13.10.2021 r., 08.12.2021 r., 02.02.2022 r., 27.04.2022 r., 20.07.2022 r., 28.09.2022 r. i 16.11.2022 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

7. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 11:30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 86 1130 1105 0005 2462 4220 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Kmity, działka nr 1197/2 obręb 207”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 3 stycznia 2023 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 70 1130 1105 0005 2462 4220 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta