Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 613/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 grudnia 2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegow ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2da pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn.zm)

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w zakresie opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych”.
§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą następujące osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Przemyśla:

1) Marta Maj – Urban- Przewodniczący Komisji – Wydział Spraw Społecznych, 2) Magdalena Świtalska- Sekretarz Komisji – Wydział Spraw Społecznych, 3) Andrzej Daćko - Członek Komisji – Wydział Spraw Społecznych, 4) Sylwia Lisiecka - Członek Komisji – Wydział Spraw Społecznych, 5) Joanna Szłapa- Członek Komisji – Wydział Spraw Społecznych.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
3. Komisja działa w oparciu o zarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu (z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§ 4. Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta