Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 192/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń.


Uchwała Nr 192/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 4 i art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

§ 1. W uchwale nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz. 803, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Prezydent Miasta Przemyśla powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową, której głównym celem jest realizacja kontroli społecznej w sprawach dotyczących trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali. 2. Rada Miejska w Przemyślu desygnuje dwóch przedstawicieli Rady do pracyw Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 3. Tryb pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa regulamin ustalony przez Prezydenta Miasta Przemyśla. 4. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do pełnienia funkcji członka Komisji, składają pisemne zobowiązanie do zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.”, ”;

2) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Za dochód uznaje się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021, z późn. zm.).”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDF   Uchwała Nr 1922022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21-11-2022 zmieniająca uchwałę w.pdf (172,56KB)


DZ. URZ. WOJ. 2022.4540
Ogłoszony: 30.11.2022