Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 183/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

 

Uchwała Nr 183/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z poźn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

     zmniejszenia

      zwiększenia

           
       

-30 000,00 zł

30 000,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

852

   

Pomoc społeczna

-30 000,00 zł

30 000,00 zł

           
 

85202

 

Domy pomocy społecznej

-30 000,00 zł

30 000,00 zł

           
   

4260

Zakup energii

-30 000,00 zł

 
   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

30 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne MDPS, pn.:

   
     

Zakup elektrycznego wózka transportowego

 

30 000,00 zł

           

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyśl.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFuchwała nr 183-2022.pdf (371,23KB)