Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 176/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Uchwała Nr 176/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. tj.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) Rada Miejska w Przemyślu

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDF   Uchwała Nr 1762022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21-11-2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z.pdf (879,71KB)

PDFZalacznik1 1762022.pdf (617,37KB)


DZ. URZ. WOJ. 2022.4539
Ogłoszony: 30.11.2022