Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 599/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25-11-2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych”.
§ 2. 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.), które spełniają następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów;
3) działają w organizacji pozarządowej.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą być powoływani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
3. Podmioty działające na terenie miasta Przemyśla lub na rzecz jego mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1 lub elektronicznie na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r . 4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, zobowiązane są do przedłożenia podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych kandydata członka komisji konkursowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Prezydent Miasta Przemyśla.
2. Prezydent Miasta Przemyśla powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                           Z up. Prezydenta Miasta

                                                                         mgr Bogusław Świeży
                                                                        Zastępca Prezydenta

 

 

 

DOCXZałącznik nr 1 .docx (6,66KB)

DOCXZałącznik nr 2 .docx (8,93KB)