Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 168/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla.

Uchwała Nr 168/2022

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m 2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (jedn. tekst: Dz. U. z 2021r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m 2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .
§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. § 3. Traci moc uchwała Nr 217/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2019r., poz. 5058)
§ 4. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert BalPDF   Uchwała Nr 1682022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21-11-2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla.pdf (175,84KB)


DZ. URZ. WOJ. 2022.4384
Ogłoszony: 23.11.2022