Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 167/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r.w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr 167/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r.w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 i art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.1297 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałej w kwocie 36,00 zł od mieszkańca. 2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w kwocie 144,00 zł od mieszkańca;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert BalPDF   Uchwała Nr 1672022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21-11-2022 w.w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o.pdf (167,74KB)


DZ. URZ. WOJ. 2022.4383
Ogłoszony: 23.11.2022