Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 586/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 listopada 2022 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacjina dofinansowanie jego realizacji.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Bogusław Świeży

Zastępca Prezydenta

 

 

DOCXZałącznik nr 1.docx (11,28KB)