Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP "Zielonka I - północ" i "Pikulice II"

Przemyśl, dnia 10.11.2022r.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Przemyśla
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
„Zielonka I - północ” oraz „Pikulice II”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu:  

  • Nr 141/2018 z dnia 13 września 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I - północ” dla obszaru położonego w południowo – zachodniej części miasta Przemyśla, pomiędzy terenami objętymi obowiązującym planem „Oczka Wodne I/05”, „Park Sportowo – Rekreacyjny I” oraz ulicami Pasteura, Ziemowita i Grochowską,   
  • Nr 12/2021 z dnia 15 lutego 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pikulice II” dla obszaru zawartego pomiędzy obowiązującym mpzp „Pikulice I” od strony północno – zachodniej, mpzp „Herburtów II/05” od północno – wschodniej, oraz granicą miasta od południowo – wschodniej i południowo – zachodniej strony.

zawiadamiam, że projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udostępnione będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w zakładce Planowanie Przestrzenne w dniach od 25.11.2022r. do 18.12.2022r.
Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą pod numerem telefonu 509-019-611, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla. Chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr 509-019-611, w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 7 grudnia 2022 r. w godzinach 09.00 – 10.00 (MPZP Zielonka I- północ), 10.00-11.00 (MPZP Pikulice II). Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronie https://przemysl.pl/58148/3710/wylozenie-opracowywanych-mpzp.html od dnia 06.12.2022r. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr 509-019-611.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do ww. MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2023r.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I- północ” oraz „Pikulice II” podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektami ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ww. zasadach.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 stycznia 2023r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.
Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl (adres e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl)

2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl, tel. +48 16 675 21 14.

3. Urząd Miejski w Przemyślu będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych będą w szczególności: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.

6. W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
  • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kancelaria@um.przemysl.pl.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.

10. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz nie będzie stosował profilowania wobec osoby, której dane dotyczą.

Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu wraz z klauzula informacyjną: PDFOGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP Zielonka I - północ i Pikulice II.pdf (737,06KB)

Poniżej publikujemy sporządzone materiały planistyczne: (linki będą aktywne od 25.11.2022r. do 18.12.2022r.)

projekt mpzp "Zielonka I - północ"
Projekt uchwały : PDFMPZP ZIELONKA I - PÓŁNOC tekst.pdf (104,02KB)
Projekt załącznika Nr 1 : JPEGMPZP Zielonka I - północ.jpeg (198,23KB)
prognoza oddziaływania na środowisko: PDFprognoza ooś do mpzp ZIELONKA I - północ.pdf (1,07MB)
ekofizjografia podstawowa: PDFekofizjografia-do-studium-przemysla.pdf (2,94MB) , JPEGStan środowiska 50%.jpeg (420,62KB) , JPEGZagrozenia 50%.jpeg (402,51KB)
link do wideospotkania dostępny od dnia 6 grudnia 2022 r. (aktywny w dniu 7.12.2022r. w godzinach 9.00 – 10.00.):

https://teams.microsoft.com/ - zakończono

projekt mpzp "Pikulice II"
Projekt uchwały : PDFProjekt MPZP PIKULICE II.pdf (274,87KB)
Projekt załącznika Nr 1 : JPEGMPZP PIKULICE II wyłożenie.jpeg (331,92KB)
prognoza oddziaływania na środowisko: PDFprognoza mpzp PIKULICE II.pdf (892,75KB)
ekofizjografia podstawowa: PDFekofizjografia-do-studium-przemysla.pdf (2,94MB) , JPEGorientacja - POWIĄZANIA PRZYRODNICZE PIKULICE II 19.05.2022.jpeg (648,87KB)  , JPEGOCENA KOMPLEKSOWA - 25.07.2022.jpeg (246,93KB)
link do wideospotkania dostępny od dnia 6 grudnia 2022 r. (aktywny w dniu 7.12.2022r. w godzinach 10.00 – 11.00.):

https://teams.microsoft.com/l - zakończono

Instrukcja obsługi dyskusji publicznej online : PDFinstrukcja-dyskusji-publicznej-online.pdf (63,24KB)
https://teams.microsoft.com/l/meetup