Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Sarbiewskiego 10

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYSLA

GN.6840.58.2022                                                                  Przemyśl, dnia 2 listopada 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Sarbiewskiego 10 w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 2294
 • Powierzchnia działki: 0,0545 ha
 • Obręb: 202
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00000520/1
 • Użytek gruntowy: „B” – tereny mieszkaniowe
 1. Adres: Przemyśl, ul. Macieja Sarbiewskiego 10
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka nr 2294 w obrębie 202 posiada regularny, prostokątny kształt. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednopiętrowym, wzniesionym w technologii murowanej, z garażem w bryle. Posesja jest ogrodzona. W budynku wyodrębnione zostały dwa lokale mieszkalne:
 • Lokal nr 1, zlokalizowany na parterze, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00009562/0, o powierzchni użytkowej 67,90 m2 (wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych),
 • Lokal nr 2, zlokalizowany na piętrze, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00009563/7, o powierzchni użytkowej 67,90 m2 (wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych).

Obiekt posiada przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Ogrzewanie centralne zasilane z kotła na drewno/węgiel oraz piece kaflowe. Stan techniczny budynku jest zły i wymaga pilnego remontu generalnego. Ponadto na działce, przy jej wschodnim narożu, znajduje się murowany budynek gospodarczy. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 497), dla ww. budynku mieszkalnego nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, uchwalonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Jednostce przestrzennej II.‑Śródmieście, Części północno-wschodniej II.2, Dzielnicy II.2. – PODWINIE, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej II.2.MN.
  Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1493. Na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 3. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 5. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 19 października 2022 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 6. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  drugiego przetargu w kwocie 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank BGK Nr: 86 1130 1105 0005 2462 4220 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Sarbiewskiego 10”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 listopada 2022 r.
 8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank BGK Nr: 70 1130 1105 0005 2462 4220 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 10. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 11. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 12. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz nieruchomość na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Sarbiewskiego10_1.jpeg

Sarbiewskiego10_2.jpeg

Sarbiewskiego10_3.jpeg