Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 525/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-10-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację na terenie miasta Przemyśla w 2023 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945)

zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację na terenie miasta Przemyślaw 2023 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

2. Zlecenie zadania nastąpi w formie powierzenia jego wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun


 

PDFZalacznik1 5252022.pdf (263,92KB)