Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 132/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


Uchwała Nr 132/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wzgórze Zamkowe” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 2,80 ha.
  2. Granica obszaru objętego planem swym zakresem obejmuje teren pomiędzy obowiązującym mpzp „Kwartał XXI” i ulicą Św. Królowej Jadwigi.

 

§ 2

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFUchwała nr 132-2022.pdf (832,06KB)