Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1173/4 obręb 203.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.18.2022                                                                          Przemyśl, dnia 08.09.2022 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • Działka nr: 1173/4
  • Powierzchnia działki: 0,2195 ha
  • Obręb: 203
  • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00090631/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
      Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone niezabudowane, droga publiczna, w dalszej odległości znajduje się zabudowa wielorodzinna. Na działce znajduje się sieć elektroenergetyczna średniego napięcia (dwa słupy). W ulicy znajdują się sieci: gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i elektroenergetyczna.
        Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 19.05.2021 r. nr BRMP.IV.1.430.43.2021 ustalono warunki zabudowy działki nr 1173/4 obręb 203 dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa zespołu garaży murowanych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działka nr 1173/4 obr. 203 przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu.
        Teren przedmiotowej działki w małym fragmencie znajduje się na obszarze nieaktywnego osuwiska o numerze zgodnym z bazą danych SOPO – 50192. 
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  działki nr 1173/4 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bi”.

5. Obciążenie nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej Nr PR1P/00090631/9 prowadzonej dla nieruchomości ujawniony jest wpis dotyczący służebności przechodu i przejazdu;  Obciążenie to nie dotyczy działki będącej przedmiotem sprzedaży.

6. Zobowiązania. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 1173/4 w obrębie 203 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 665 w obrębie 203. 

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 02.03.2022 r., 27.04.2022 r., 29.06.2022 r. i 24.08.2022 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 220 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).

9. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 22 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr: 86 1130 1105 0005 2462 4220 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg - działka nr 1173/4 obręb 203”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 11 października 2022 r.

11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Bank Gospodarstwa Krajowego Nr: 70 1130 1105 0005 2462 4220 0003 ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta