Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas

OGŁOSZENIE

W dniu 16.08.2022 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 t.j.) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu dla Przemyśla Regia Civitas realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „Przemyskie Święto Ulic z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 10 000,00 zł.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 t. j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres 1srwa0y68c/skrytkaESP

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Stowarzyszeniem dla Przemyśla Regia Civitas o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego.

Załączone pliki: 

  1. PDFOgłoszenie Przemyskie Świeto Ulic.pdf (355,84KB) (plik niedostępny cyfrowo - kopia powyższej in formacji)
  2. PDFOferta Przemyskie Święto Ulic.pdf (2,11MB) (plik niedostępny cyfrowo - skan odręcznie wypełnionego druku)