Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Swobodnej

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.22.2022                                                                              Przemyśl, dnia 20.07.2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Swobodnej

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

1052

1054

1059

1074

Powierzchnia działki:

0,0361 ha

0,0272 ha

0,0042 ha

0,0175 ha

Obręb nr:

201 m. Przemyśla

Księga Wieczysta nr:

PR1P/00057232/9

Użytek gruntowy:

„RIIIa” – grunty orne

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Swobodna.
 2. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana o łącznej powierzchni 0,0850 ha, o nieregularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej ul. Swobodnej. Teren jest porośnięty trawą, krzewami i drzewami oraz w części ogrodzony siatką. Niewielka część działki nr 1052 obręb 201 została przygrodzona do przyległej posesji. Nasadzenia i ogrodzenie stanowią własność osób trzecich. Otoczenie nieruchomości stanowią obiekty infrastruktury technicznej, tereny zielone (wał forteczny z Fortem XVIIb Dynamit), w dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomość usytuowana jest w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i teleinformatycznej.
  Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 21.02.2022 r. nr BRMP.IV.3.430.131.2021 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym na terenie działek nr ewid.: 1059, 1074, 1054, 1052 obr. 201 wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i obsługą komunikacyjną z ul. Swobodnej w Przemyślu”.
  Nieruchomość położona jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków po numerem A-1493. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się bateria XVIIb „Dynamit” z wałem fortecznym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1400, stanowiące część zespołu obiektów Twierdzy Przemyśl uznanej za Pomnik Historii. Na nabywcy nieruchomości ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) 
  Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład  przedmiotowych działek wchodzą użytki gruntowe o symbolu „RIIIa” – grunty orne.
 1. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 1. Zobowiązania. Działka nr 1052 i część działki nr 1054 w obrębie 201 są użytkowane na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31.12.2022 r., zaś działki nr 1059 i nr 1074 oraz część działki nr 1054 w obrębie 201 są użytkowane na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31.12.2024 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 107 000,00 zł (słownie złotych: sto siedem tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 10 700,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy siedemset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Swobodna”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 sierpnia 2022 r.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ