Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Łętowskiej - dz. 511/6 i 511/7

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.55.3.2022                                                                       Przemyśl, dnia 14 lipca 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w rejonie ul. Łętowskiej w Przemyślu.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

511/6

511/7

Powierzchnia działki:

0,1440 ha

0,0245 ha

Obręb:

201 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00056896/4

Użytek gruntowy:

„RIIIa” – grunty orne

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, rejon ul. Łętowskiej.
 2. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane i tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,1685 ha. Kształt działek regularny, prostokątny. Teren nieruchomości pochyły w kierunku południowym, porośnięty trawami i krzewami. Przez działki przebiega sieć elektroenergetyczna. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do ulicy Łętowskiej odbywać się będzie przez działkę nr 511/2 w obrębie 201, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Z tego względu ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 511/2 w obrębie 201, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00056896/4, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 511/6 i nr 511/7 w obrębie 201. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) brutto (w tym 23% VAT) Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowe działki objęte są ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 44/2009 z dnia 26 marca 2009 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 36, poz. 1014). Działka nr 511/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „3MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej, natomiast działka nr 511/7 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „10KRX” – tereny ciągów pieszo-jezdnych.
 4. Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00056896/4 wpisana jest na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania m.in. z działki nr 511 obr. 201 m. Przemyśla, w pasie o szerokości 1 m tj. po 0,5 m od osi linii kablowej, w zakresie niezbędnym do dokonywania przebudowy, demontażu, eksploatacji, konserwacji, naprawy, remontów, modernizacji, wymiany ww. urządzeń elektroenergetycznych oraz utrzymania w granicach służebności pasa wolnego od nasadzeń wraz z prawem dostępu przez pracowników przedsiębiorcy energetycznego oraz wszystkich podmiotów i osób którymi PGE Dystrybucja S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Służebność przesyłu jest wiążąca także w przypadku zmian organizacyjnych po stronie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
 5. Zobowiązania nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 29 czerwca 2022 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w kwocie 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Łętowska, działki nr 511/6 i nr 511/7”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 sierpnia 2022 r.
 11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości i ustanowieniem służebności gruntowej ponosi Nabywca.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl , lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Łętowska 511_6 i 511_7.jpeg