Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.20.2022                                                                          Przemyśl, dnia 14.07.2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

707

708

1195

Powierzchnia działki:

0,1197 ha

0,1685 ha

0,0444 ha

Obręb nr:

203 m. Przemyśla

Księga Wieczysta nr:

PR1P/00090361/9

Użytek gruntowy:

„RIIIa” – grunty orne, „Bi” – inne tereny zabudowane

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.
 2. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,3326 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działek z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone niezabudowane, droga publiczna, w dalszej odległości - zabudowa wielorodzinna. W ulicy znajdują się sieci: gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i elektroenergetyczna.
  Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 19.03.2021 r. nr BRMP.IV.2.430.110.2020 ustalono warunki zabudowy działek nr 707, nr 708 i nr 1195 w obrębie 203 dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa 2 zespołów garaży murowanych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 707, 708 i 1195 obr. 203 przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu.
  Teren działek nr 707 i nr 708 w obrębie 203 w małym fragmencie znajduje się na obszarze nieaktywnego osuwiska o numerze zgodnym z bazą danych SOPO – 50192, w związku z tym ww. inwestycja zaliczona jest do trzeciej kategorii geotechnicznej.
  Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 z późn. zm.).
 1. Obciążenie nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej Nr PR1P/00090631/9 prowadzonej dla nieruchomości ujawniony jest wpis dotyczący służebności przechodu i przejazdu;  Obciążenie to nie dotyczy działek będących przedmiotem sprzedaży.
 1. Zobowiązania. - Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działki nr 707, nr 708 i nr 1195 w obrębie 203 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 752/3 i nr 666 w obrębie 203.

- Część działki jest użytkowana przez osoby trzecie na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.

 1. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w dniu 30.03.2022 r. i 29.06.2022 r. przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 430 000,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
 1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 43 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - działki nr 707, nr 708, nr 1195 obręb 203”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 13 września 2022 r.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ