Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.44.2022                                                                 Przemyśl, dnia 12 lipca 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej przy ul. Dworskiego w Przemyślu
        

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 902/2
 • Powierzchnia działki: 0,0085 ha
 • Obręb: 207 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00098514/9
 • Użytek gruntowy: „B” – tereny mieszkaniowe

wraz z udziałem wynoszącym 56/2000 niewydzielonych części w działce nr 1937 o powierzchni 0,0077 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000131/7, niezabudowanej, w skład której wchodzi użytek gruntowy „B” – tereny mieszkaniowe. Działka nr 1937 w obrębie 207 stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl i osób fizycznych.

 1. Adres: Przemyśl, łącznik pomiędzy budynkami nr 14 i 14a przy ul. Dworskiego.
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Działka nr 902/2 w obrębie 207 zabudowana jest częścią dwukondygnacyjnego budynku, stanowiącego łącznik pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Dworskiego nr 14 i nr 14A. Jest to budynek jednopiętrowy, niepodpiwniczony, w zwartej zabudowie, o konstrukcji murowanej, bez poddasza użytkowego. Na parterze budynku znajdują się częściowo pomieszczenia gospodarcze (komórki, kotłownia), natomiast na pierwszym piętrze znajduje się część lokalu mieszkalnego z wejściem od balkonu przez budynek mieszkalny nr 14. Sprzedaży w przetargu podlega nieruchomość zabudowana w granicach działki ewidencyjnej nr 902/2 w obrębie 207. Północno-wschodnia granica tej działki biegnie w taki sposób, że fragment ww. lokalu mieszkalnego oraz część pomieszczeń gospodarczych znajduje się w granicach działki nr 1938 w obrębie 207, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, stanowiącej własność osoby fizycznej. Łącznik wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w.u.
  Dojazd do działki nr 902/2 odbywa się przez działkę nr 1937 w obrębie 207, w której zbywany jest udział, a dalej na podstawie służebności gruntowej przechodu i przejazdu, ustanowionej na działce nr 902/1 w obrębie 207, uwidocznionej w dziale I-Sp KW nr PR1P/00098514/9.
  Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 497), dla ww. budynku nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działki nr 902/2 oraz nr 1937 w obrębie 207 nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. ww. działki położone są w jednostce przestrzennej „I.- Stare Miasto”, w Kwartale I.3. – Miasto XIX/XX, w obszarze I.1.U/MW/MN zurbanizowanym staromiejskim, z zabudową usług publicznych, usług ogólnomiejskich wszystkich kategorii poza przemysłową, mieszkaniową, także centralny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej. Zlokalizowane są w strefie ochrony Starego Miasta. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, pod numerem A-1493. Na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).  
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się w posiadaniu zależnym podmiotów trzecich.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 86 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Dworskiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 sierpnia 2022 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

Zobacz działki nr geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Dworskiego 14_1.jpeg

Dworskiego 14_2.jpeg