Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Glinianej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.51.2022                                                                                    Przemyśl, dnia 12.07.2022 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej w Przemyślu przy ul. Glinianej

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  Działka nr:

702

703

  Powierzchnia działki:        

            0,0576 ha           

         0,0524 ha          

  Obręb nr:

202 m. Przemyśla

  Księga Wieczysta nr:

PR1P/00054679/3

  Użytek gruntowy:

RIIIa – grunty orne

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Gliniana.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
     Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren z niewielkim spadkiem, użytkowany rolniczo, częściowo ogrodzony siatką, stanowiącą własność osoby trzeciej. Na działkach znajdują się pojedyncze zadrzewienia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Glinianej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i tereny użytkowane rolniczo. Przez teren działki nr 703 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, gazociąg niskiego ciśnienia i sieć kanalizacyjna, zaś przez działkę nr 702 przebiegają gazociągi wysokiego i niskiego ciśnienia oraz sieć kanalizacyjna. Nieruchomość usytuowana jest w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
     Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 105/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 3387 z dnia 1 sierpnia 2018 r.), zgodnie z którym działki nr 702 i nr 703 zlokalizowane są w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem R1 – tereny rolnicze.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.
     Teren nieruchomości znajduje się na obszarze osuwiska aktywnego okresowo, nieaktywnego o numerze zgodnym z bazą danych SOPO - 51302.

5. Obciążenia nieruchomości: w związku ze znajdującymi się na działkach nr 702 i nr 703 w obrębie 202 sieciami gazowymi i siecią elektroenergetyczną, zostały one objęte wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. i PGNiG S.A.

6. Zobowiązania: nieruchomość jest użytkowana na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – działki nr 702 i nr 703 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 09 sierpnia 2022 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta