Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mniszej w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.35.2022                                                                                             Przemyśl, dnia 12 lipca 2022 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyślpołożonej przy ul. Mniszej w Przemyślu

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 630
 • Powierzchnia działki: 0,0097 ha
 • Obręb: 207 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00056010/0
 • Użytek gruntowy: „Bi” – inne tereny zabudowane
 1. Adres: Przemyśl, skrzyżowanie ulic Mniszej i Jagiellońskiej.
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trójkąta i płaską powierzchnię. Odcinek północno-zachodniej granicy działki pokrywa się ze ścianą wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Na działce znajduje się betonowy podest, kiosk handlowy oraz paczkomat (kiosk i paczkomat stanowią nakład dzierżawcy). Nieruchomość użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy. Przez przedmiotowy teren przebiegają sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjna. Najbliższe otoczenie to droga krajowa nr 28, zwarta zabudowa usługowo-mieszkaniowa, przystanki autobusowe, publiczny parking i infrastruktura kolejowa.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr 630 w obrębie 207 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla opisywanego terenu wydana została decyzja Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 9 grudnia 2020 r. znak BRMP.IV.1.430.62.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku usługowego na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działka nr 630 obr. 207 przy ul. Mniszej w Przemyślu”.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „A” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie pod nr A‑1493. W związku z powyższym, przedmiotowa nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej, a na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Część nieruchomości będącej przedmiotem przetargu użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Mnisza”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 sierpnia 2022 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt Nabywcy.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Mnisza 2.jpeg

Mnisza.jpeg