Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kruhel Wielki.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.103.2022                                                                        Przemyśl, dnia 05.07.2022 r.

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej w Przemyślu w rejonie ul. Kruhel Wielki.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

    Numer ewidencyjny działki: 138
    -  Obręb: 216 Kruhel Wielki
    -  Powierzchnia działki: 0,0458 ha
    -  Księga Wieczysta Nr: PR1P/00055851/0

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kruhel Wielki

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
      Nieruchomość niezabudowana. Dojazd do przedmiotowej działki odbywa z drogi publicznej ul. Kruhel Wielki. Działka jest wąska o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia z niewielkim spadkiem. Nie posiada dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Użytkowana rolniczo przez osoby trzecie na podstawie umowy dzierżawy.
      Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym Uchwałą Nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25.05.2017 r.) przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III.-Ogólnomiejska”, „Dzielnica III.3 Kruhel” – dzielnica wielofunkcyjna o dominującej funkcji ochronnej dla obszarów chronionych przyrodniczo i krajobrazowo. Funkcję uzupełniającą stanowi mieszkalnictwo jednorodzinne, skupione na ogół wzdłuż nielicznych ulic. „III.3.MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako pozostałości dawnej zabudowy zagrodowej wsi  Kruhel Wielki i Kruhel Mały. Funkcja podstawowa: mieszkalna jednorodzinna. Funkcje dopuszczalne: mieszkalno-usługowa, ograniczona rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwach ogrodniczych i agroturystycznych. Funkcja pożądana: usługowa w postaci lokalnego centrum usług podstawowych. 
     Według ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działki nr 138 w obrębie 216 Kruhel Wielki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.

5. Zobowiązania: Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31.12.2024 r.

6. Obciążenie nieruchomości: w dziale III KW Nr PR1P/00055851/0 prowadzonej dla nieruchomości ujawnione są dwa wpisy: dotyczące służebności drogi koniecznej i służebności gruntowej. Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące  00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
        Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – działka nr 138 obręb 216”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 02 sierpnia 2022 r.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta