Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 100/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Zarządu Osiedla na terenie miasta Przemyśla.

Uchwała Nr 100/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Zarządu Osiedla na terenie miasta Przemyśla.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§1

Zarządza się przeprowadzenie ponownych wyborów do Zarządu Osiedla nr 19 „Krakowskie” na terenie miasta Przemyśla w terminie i miejscu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Maciej Kamiński


Załącznik do
Uchwały Nr 100/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia ponownych wyborów do Zarządu Osiedla nr 19
„Krakowskie” na terenie miasta Przemyśla

 

Lp.

Nazwa

Termin planowanych wyborów

Miejsce

Liczba osób uprawnionych do głosowania

1.

Zarząd Osiedla Nr 19

“Krakowskie”

5 września 2022 r.

godz. 17:00

ul. Chrobrego 64

958

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 100 2022.pdf (197,90KB)