Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 97/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl

Uchwała Nr 97/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w wymiarze:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1. Nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze 22
2. Pedagog 22
3. Pedagog specjalny 22
4. Logopeda 22
5. Psycholog 22
6. Terapeuta pedagogiczny 22
7. Doradca zawodowy 22

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3. Traci moc uchwała nr 52/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Przemyśl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


DZ. URZ. WOJ. 2022.2654
Ogłoszony: 12.07.2022

 

 

 


PDF   Uchwała Nr 97/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28-06-2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli.pdf (135,76KB)