Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 96/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r.

Uchwała Nr 96/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r. tj. do kwoty 8 074 554 zł.

§ 2

Zobowiązania, o których mowa w § 1 pokryte zostaną z budżetu miasta Przemyśla na rok 2023 z dochodów własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 96 2022.pdf (195,89KB)