Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 95/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Uchwała Nr 95/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.)  art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 197/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2022-2037

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu:

  1. zwiększenie w 2023 roku dotacji oraz wydatków majątkowych o kwotę 9 758 313 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna". Dochody pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020(7 452 881 zł) oraz wpłat mieszkańców Przemyśla uczestniczących w projekcie (2 305 432 zł);
  2. aktualizację danych dotyczących 2022 r. w celu zapewnienia zgodności wieloletniej prognozy finansowej z planem budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 95 2022.pdf (438,89KB)
PDFUchwała Nr 95 2022 WPF.pdf (3,09MB)