Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o terminie IV wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP „Zielonka III”

Przemyśl, dn. 21.06.2022r.

O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zielonka III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu:  

- Nr 8/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka III” dla obszaru położonego w południowo - zachodniej części miasta Przemyśla, pomiędzy: ul. Grochowską i drogą polną bez nazwy od strony północnej i zachodniej, granicą terenu składowiska odpadów i granicą terenu lasów państwowych od strony południowej oraz granicą lasów i ogrodów działkowych od strony wschodniej,

Zawiadamiam, że projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w zakładce Planowanie Przestrzenne w dniach od 05.07.2022r. do 29.07.2022r. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą pod numerem telefonu 509-019-611, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla. Chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr 509-019-611, w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 20 lipca 2022 r. w godzinach 09.00 – 10.00. Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony na stronie https://przemysl.pl/58148/3710/wylozenie-opracowywanych-mpzp.html od dnia 19.07.2022r. Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr 509-019-611.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do ww. MPZP należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 sierpnia 2022r. 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka III” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej, dlatego też zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka III”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ww. zasadach.

Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić do Prezydenta Miasta Przemyśla, na adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 sierpnia 2022r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl (adres e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl),
 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl, tel. +48 16 675 21 14,
 3. Urząd Miejski w Przemyślu będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pan/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych będą w szczególności: Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
 6. W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone
  w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa
  na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.

Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kancelaria@um.przemysl.pl.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BRMP w Przemyślu Pana/i danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.
 4. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz nie będzie stosował profilowania wobec osoby, której dane dotyczą.

Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu wraz z klauzula informacyjną: PDFObwieszczenie o IV wyłłożeniu projektu mpzp Zielonka III.pdf (694,88KB)

Poniżej publikujemy sporządzone materiały planistyczne: (linki będą aktywne od 5.07.2022r. do 29.07.2022r.)

Projekt uchwały : PDFprojekt Uchwały Zielonka III.pdf (115,87KB)

Projekt załącznika Nr 1 : JPEGmpzp zielonka 3_2022_new.jpeg (409,59KB)

prognozą oddziaływania na środowisko: PDFprognoza Zielonka III.pdf (2,12MB)

ekofizjografia podstawowa: PDFekofizjografia zielonka III.pdf (2,49MB)

Instrukcja obsługi dyskusji publicznej online :  PDFinstrukcja-dyskusji-publicznej-online.pdf (63,24KB)
 

Link do spotkania (aktywny od dnia 20 lipca 2022 r. w godzinach 9.00 – 10.00.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYxMWM5NDQtMDAyMS00OTAyLWJmNmUtMDBmZDkyNzY3N2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22466e81a5-a034-4d69-bc81-04f54824e7eb%22%2c%22Oid%22%3a%22f1951e39-f9a3-4ab0-98ca-3e10bea58e10%22%7d