Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.47.2022                                                                  Przemyśl, dnia 14 czerwca 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Juliusza Słowackiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr: 998/1
 • Powierzchnia działki: 0,3184 ha
 • Obręb: 212 m. Przemyśla
 • Księga Wieczysta Nr: PR1P/00111346/8
 • Użytek gruntowy: „Bi” – inne tereny zabudowane
 1. Lokalizacja nieruchomości: ul. Juliusza Słowackiego nr 87 i nr 87A w Przemyślu.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy ul. Słowackiego w Przemyślu. Kształt działki nieregularny, grunt ze spadkiem w kierunku wschodnim, częściowo utwardzony, porośnięty trawami i drzewami. Od strony północnej działka ogrodzona jest zabytkowym murem ogrodzeniowym. Dostęp przedmiotowej nieruchomości do ul. Słowackiego zapewniony zostanie poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 998/6 w obrębie 212 m. Przemyśla, objętą księgą wieczystą nr PR1P/00111346/8, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 998/1 w obrębie 212 m. Przemyśla. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności gruntowej w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.
  Na nieruchomości usytuowane są dwa budynki:
 • budynek I: budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, usytuowany przy południowo-zachodniej granicy działki. Powierzchnia ogólna budynku 201,00 m2.
 • budynek II: budynek jednopiętrowy, wolnostojący, z piwnicami o konstrukcji murowanej, bez poddasza użytkowego, usytuowany w centralnej części działki, poniżej poziomu posadowienia budynku I. Powierzchnia użytkowa budynku 343,00 m2.

Obydwa obiekty wymagają przeprowadzenia kapitalnych prac remontowo-konserwatorskich, media w obiektach nieczynne.
Działka nr 998/1 w obrębie 212 oraz budynek II (jednopiętrowy) stanowią część kompleksu koszar wojskowych, wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 12 grudnia 1983 r. znak Kl.VI-5340/99/83, pod nr rejestru zabytków A-1370, oraz stanowią część kompleksu będącego Pomnikiem Historii. W związku z tym, na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), w szczególności z zastosowaniem art. 26. Warunki korzystania z nieruchomości zawarte w decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 kwietnia 2018 r. znak RDZ-I.5172.4.2018 dotyczą również zakazu: oddzielania ogrodzeniami działek od pozostałej części zespołu, zmiany układu komunikacyjnego, lokalizacji nowych budynków kubaturowych i nadbudowy obiektów podlegających ochronie oraz zachowania istniejącego starodrzewu. Dla budynku II wydane zostały przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytyczne konserwatorskie. Istniejący na terenie działki budynek koszarowy, winien zachować:

- gabaryt, w tym kształt i pokrycie dachu z zastosowaniem blachy płaskiej w kolorze czerwonym, bądź dachówki ceramicznej,
- formę architektoniczną (osiowość i detal elewacji),
- zasadniczy układ wnętrza.

Budynek, ze względu na stan zachowania, wymaga przeprowadzenia kapitalnych remontów (przyszły właściciel zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace restauracyjne i budowlane). Należy wykonać:

 • osuszenie fundamentów i ścian,
 • uzupełnienie, bądź wykonanie nowych wypraw tynkarskich, z zachowaniem detali architektonicznych,
 • konserwację stolarki okiennej i drzwiowej, w przypadku całkowitego zużycia – wykonanie nowej, z zachowaniem oryginalnej,
 • remont więźby dachowej oraz pokrycia dachu.

Zgodnie z art. 26 ww. ustawy, pracami niezbędnymi przy zabytkowym budynku są roboty związane z osuszeniem fundamentów i ścian oraz naprawa pokrycia dachu.
Budynek II z dawnego wyposażenia zachował, w ryzalicie, fragment posadzki na parterze oraz metalowe drzwi prowadzące na strych. Pozostałości dawnego wyposażenia obiektu należy zachować.
Budynek I (parterowy) nie jest częścią zespołu koszar, ale zlokalizowany jest na terenie podlegającym ścisłej ochronie konserwatorskiej, toteż ewentualne prace prowadzone przy jego zewnętrznej bryle wymagają uzgodnienia z urzędem konserwatorskim (nie dopuszcza się jego rozbudowy bądź nadbudowy, możliwe jest wprowadzenie dachu czterospadowego o potencjalnie niewielkim kącie nachylenia połaci).
Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.), dla opisanych powyżej budynków nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) działka nr 998/1 w obrębie 212 położona jest  w Jednostce przestrzennej „II.-Śródmieście”, części południowo-wschodniej II.4, Dzielnicy II.4 – Bakończyce 1, w terenach II.4.U2 usług ponadlokalnych i lokalnych o różnych kategoriach i znaczeniu. Ponadto działka położona jest w obszarze leżącym wewnątrz pierścienia fortyfikacji Twierdzy Przemyśl i objęta jest ochroną konserwatorską jako strefa „C”.
 2. Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00111346/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe – służebności gruntowe polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 998/6 w obrębie 212. Służebności te nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
 3. Zobowiązania:
 • Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.). pracami niezbędnymi przy zabytkowym budynku są roboty związane z osuszeniem fundamentów i ścian oraz naprawa pokrycia dachu. Roboty te należy wykonać w terminie 5 lat od daty podpisania umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Realizację zaleceń konserwatorskich należy rozpocząć niezwłocznie po uzyskaniu aktu własności z uwagi na stan zachowania budynków, w pierwszej kolejności od procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń konserwatorskich i budowlanych. Do czasu rozpoczęcia prac konserwatorskich i budowlanych przy ww. zabytku właściciel zobowiązany jest również do zabezpieczenia obiektów przed dostępem osób postronnych.
 • Gmina Miejska Przemyśl wydała zgodę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu na przeprowadzenie prac związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w stosunku m.in. do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 998/1 w obrębie 212. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wykonanie ww. prac.
 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 120 000,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
  Od ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, obejmującej grunt i jednopiętrowy budynek, obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej na przetargu ceny, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 10 %. Ustalona w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o bonifikatę, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  przetargu w kwocie 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl –Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Słowackiego dz. 998/1”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 sierpnia 2022 r.
 5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 8. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ustanowieniem służebności gruntowej ponosi Nabywca.
 9. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl,  www.przemysl.pl, bądź przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Słowackiego 87_1.jpegSłowackiego 87_2.jpegSłowackiego 87_3.jpegSłowackiego 87_4.jpeg