Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Siemiradzkiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.46.2022                                                                                                 Przemyśl, dnia 9 czerwca 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

1071

1075

Powierzchnia działki:

0,0666 ha

0,0150 ha

Obręb nr:

207

Księga wieczysta nr:

PR1P/00055529/4

Użytek gruntowy:

B – tereny mieszkaniowe

dr - drogi

 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Henryka Siemiradzkiego.
 2. Opis nieruchomości: Działki są niezabudowane i położone są bezpośrednio przy ul. Siemiradzkiego. Mają nieregularne kształty i płaską powierzchnię z niewielką skarpą od strony drogi. Razem tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,0816 ha. Działki zostały fragmentarycznie utwardzone płytami chodnikowymi. Niewielka część nieruchomości przygrodzona została do przyległej posesji. Na działce nr 1071 znajduje się osłona śmietnikowa – użytkowana na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony. Na działce nr 1075, wzdłuż jej zachodniej granicy odbywa się dojazd do ul. Siemiradzkiego od budynku mieszkalnego o numerze adresowym 9. Dodatkowo na tej działce urządzony został fragment chodnika. Przez przedmiotowy teren przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i ciepłownicza.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla opisywanego terenu wydana została decyzja Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 1 października 2020 r. znak BRMP.IV.2.430.55.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów miasta Przemyśla jako działka nr 1075 oraz część działki nr 1071 obręb 207 przy ulicy H. Siemiradzkiego w Przemyślu”.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
 • Ustanowiona została służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki nr 1071 i nr 1075 w obrębie 207, na których znajduje się sieć ciepłownicza, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
 • Część gruntu o powierzchni 18m2 wchodzącego w skład działki nr 1071 w obrębie 207 użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r.
 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Siemiradzkiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 12 lipca 2022 r.
 5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 8. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt Nabywcy.
 9. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Siemiradzkiego.jpeg