Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 84/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazania go do zaopiniowania.

UCHWAŁA NR 84/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazania go do zaopiniowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 7 i art. 35 ust. 2 ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) a także art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8. otrzymuje brzmienie : § 8. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nieruchomości, innej niż budynek mieszkalny jednorodzinny, poza elementami wskazanymi w art. 19a ust. 4 ustawy, zawiera także określenie częstotliwości poboru wody w rozkładzie dobowym i czasu trwania cyklu w przypadku zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych ”;
2) skreśla się §9.;
3) w §10. skreśla się punkty 6), 7) i 8);
4) w §12. w ust. 2 słowa „kanalizacji sanitarnej” zastępuje się słowem „kanalizacyjnej”;
5) w §13. w ust. 1
a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie „Zgłoszenie Przedsiębiorstwu do odbioru technicznego przyłącza wykonuje się z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym podając:

1) adres nieruchomości przyłączonej,
2) proponowany termin odbioru,
3) dane identyfikujące wykonawcę robót."
b) po punkcie 3) dodaje się punkty 4) i 5) w brzmieniu:
4) dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie ”;
5) znak warunków przyłączenia ”;

6) w §14. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Załącznikami do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego są protokoły skrzyżowania przyłączy z innym uzbrojeniem terenu”.

§ 2. Projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl przekazany zostanie do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Hanasiewicza 17B, 35 - 103 Rzeszów.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do:
1. przekazania projektu uchwały do zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.
2. Zawiadomienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu o przekazaniu uchwały do zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Przemyśla.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Janusz Zapotocki


PDF   Uchwała Nr 84/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 06-06-2022 w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy .pdf (137,71KB)