Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 82/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr 82/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

§ 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgórze I” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 24,15 ha.
  2. Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:
    1. od północy – ul. Akacjowa, tereny rolne i przemysłowe (odwiert gazowy P-121),
    2. od wschodu – ul. Mjr. H. Sucharskiego, ul. Gen. S. Grota Roweckiego,
    3. od południa – ul. Kupały, ul. Piasta Kołodzieja, granica obowiązującego mpzp „Park Sportowo – Rekreacyjny I”,
    4. od zachodu – granica obowiązującego mpzp „ Park Sportowo – Rekreacyjny I”.

§ 2

Integralna częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała Nr 82 2022.pdf