Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 80/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 80/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje ust. 4 w brzmieniu: Odbieranie zebranych selektywnie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbywa się w następujący sposób:
4. Ustala się, iż dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ilość odbieranych metali i tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników na te odpady. ”;

2) Zmienia się treść załącznika do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Janusz Zapotocki


DZ. URZ. WOJ. 2022.2363
Ogłoszony: 14.06.2022

 
 
 

 


 

PDF   Uchwała Nr 80/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 06-06-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunaln.pdf (182,82KB)

DOCXZałącznik nr 1 80/2022.docx (7,59KB)