Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 79/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl".

UCHWAŁA NR 79/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6. ust 6 otrzymuje nowe brzmienie:
6. Określa się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przy uwzględnieniu średniej ilości wytworzonych odpadów oraz liczby osób korzystających z tych urządzeń: ”;

2) w § 9. ust 1 dodaje się pkt. 3 i 4 w brzmieniu:
3. Ustala się, iż dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ilość odbieranych metali i tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników na te odpady. ”;
4. Ustala się, iż dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - częstotliwość odbierania określa się następująco: a) metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu; b) papier i tektura – dwa razy w miesiącu; c) szkło – jeden raz w miesiącu d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – cztery razy w miesiącu. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Janusz Zapotocki


DZ. URZ. WOJ. 2022.2362
Ogłoszony: 14.06.2022

 
 
 

 


 

PDF   Uchwała Nr 79/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 06-06-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl"..pdf