Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 77/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 77/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 6 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 66/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok  § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Źródłem pokrycia deficytu będą

   
     

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości

 

43 888,64 zł

           

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała Nr 77 2022.pdf (426,35KB)