Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 210/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16-05-2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl (Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy)”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zarządza się, co następuje

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej „komisją”, do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl (Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy)”, w składzie:

1) Damian Molter – Przewodniczący Komisji; 2) Anna Waszczak – Sekretarz Komisji; 3) Sebastian Styś – Członek Komisji.
§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w §1 jest m.in.:

1) otwarcie ofert; 2) ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
3) przedstawienie propozycji wezwania wykonawców do:
a) uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów,
b) złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;


4) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert;
5) przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

§ 3. Organizację oraz tryb pracy komisji określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu stanowiący załącznik do zarządzenia nr 29/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
§ 4. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun