Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 24/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2022 roku.

Uchwała Nr 24/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 11a ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada Miejska w Przemyślu
 

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2022 roku, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


DZ. URZ. WOJ. 2022.1567
Ogłoszony: 07.04.2022

 
 
 

 


PDF   Uchwała Nr 24/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2022 roku.pdf (246,84KB)

DOCXZałącznik nr 1 24/2022.docx (13,87KB)