Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe kwoty dotacji 2022r.

 

     
     
   

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021., poz. 1930), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

13 211,15

1177

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

9 908,36

1177

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

1 100,93

2.

jednostki, o których mowa w art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

825,70

                                                       

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – zmianie uległy wartości wag  Sg, Sh, co skutkujące zmianą kwoty przekazywanej dotacji dla szkół dla dorosłych, jak poniżej:

zadanie

wartość wagi w 2022 r.

 Roczna kwota

Sg

0,07

451,53

Sh

0,12

774,05

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021., poz. 1930), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art.16 i art. 17 ust. 3, ww. ustawy, obowiązujące od 1 maja 2022 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych

13 286,07

1177

Na podst. art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

9 964,56

1177

Na podst. art. 17.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

1. Kwoty dotacji ustalone na podstawie metryczek subwencji oświatowej na 2022.

GMINA

kategoria uczniów

wartość wagi

A

Di

kwota rok

kwota m-c

Sa

1

6 081,3219

1,0396125728

6 322,22

526,85

P3

0,25

6 081,3219

1,0396125728

1 580,55

131,71

P4

0,2

6 081,3219

1,0396125728

1 264,44

105,37

P5

1,4

6 081,3219

1,0396125728

8 851,11

737,59

P6

2,9

6 081,3219

1,0396125728

18 334,43

1 527,87

P7

3,6

6 081,3219

1,0396125728

22 759,99

1 896,67

P8

9,5

6 081,3219

1,0396125728

60 061,08

5 005,09

P49

0,065

6 081,3219

1,0396125728

410,94

34,25

P50

1,5

6 081,3219

1,0396125728

9 483,33

790,28

P52

0,025

6 081,3219

1,0396125728

158,06

13,17

P54

0,75

6 081,3219

1,0396125728

4 741,66

395,14

P55

0,66

6 081,3219

1,0396125728

4 172,66

347,72

P67

9,5

6 081,3219

1,0396125728

60 061,08

5 005,09

P69

0,84

6 081,3219

1,0396125728

5 310,66

442,56

P71

2,9

6 081,3219

1,0396125728

18 334,43

1 527,87

P72

3,6

6 081,3219

1,0396125728

22 759,99

1 896,67

 

POWIAT

kategoria uczniów

wartość wagi

A

Di

kwota rok

kwota m-c

Sa

1

6 081,3219

1,0612877315

6 454,03

537,84

Sg

0,07

6 081,3219

1,0612877315

451,78

37,65

Sh

0,12

6 081,3219

1,0612877315

774,48

64,54

P5

1,4

6 081,3219

1,0612877315

9 035,65

752,97

P6

2,9

6 081,3219

1,0612877315

18 716,69

1 559,72

P7

3,6

6 081,3219

1,0612877315

23 234,52

1 936,21

P8

9,5

6 081,3219

1,0612877315

61 313,31

5 109,44

P10

0,082

6 081,3219

1,0612877315

529,23

44,10

P11

0,12

6 081,3219

1,0612877315

774,48

64,54

P12

0,4

6 081,3219

1,0612877315

2 581,61

215,13

P13

0,23

6 081,3219

1,0612877315

1 484,43

123,70

P14

0,4

6 081,3219

1,0612877315

2 581,61

215,13

P15

0,35

6 081,3219

1,0612877315

2 258,91

188,24

P16

0,29

6 081,3219

1,0612877315

1 871,67

155,97

P17

0,23

6 081,3219

1,0612877315

1 484,43

123,70

P18

0,1

6 081,3219

1,0612877315

645,40

53,78

P20

0,2

6 081,3219

1,0612877315

1 290,81

107,57

P31

0,85

6 081,3219

1,0612877315

5 485,93

457,16

P50

1,5

6 081,3219

1,0612877315

9 681,05

806,75

P53

0,012

6 081,3219

1,0612877315

77,45

6,45

P58

1,5

6 081,3219

1,0612877315

9 681,05

806,75

P62

6,5

6 081,3219

1,0612877315

41 951,21

3 495,93

P67

9,5

6 081,3219

1,0612877315

61 313,31

5 109,44

P68

0,02

6 081,3219

1,0612877315

129,08

10,76

P69

0,84

6 081,3219

1,0612877315

5 421,39

451,78

 

Objaśnienia:

A – Finansowy standard A podziału subwencji oświatowej ;

Di – wskaźnik korygujący uwzględniający m.in. strukturę zatrudnienia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego zatrudnionych, w szkołach i placówkach;

Sa = 1 oznacza liczbę uczniów publicznych i niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym, a także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi;

Sg = 0,07 oznacza liczbę słuchaczy niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej;

Sh = 0,12  oznacza liczbę słuchaczy niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej;

P3  = 0,250 dla uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników, dla dzieci i młodzieży, w których iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole, jest niższy lub równy 18, waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P25, P26 i P27 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

P4 = 0,2 dodatkowo dla uczniów małych szkół; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P25, P26 i P27 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

P5  = 1,4 dla uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

P6 = 2,9 dla uczniów lub słuchaczy niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

P7 = 3,6 dla uczniów lub słuchaczy niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

P8  = 9,5 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

P10 = 0,082 dla uczniów lub słuchaczy szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół artystycznych;

P11 = 0,12 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży,

P12 = 0,4 dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz dla uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy, w szkołach policealnych i dotychczasowych szkołach policealnych, niebędących szkołami specjalnymi oraz dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe;

P13 = 0,23 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz słuchaczy szkół policealnych; waga nie obejmuje uczniów lub słuchaczy przeliczanych wagami P18, P31 P45;

P14 = 0,4 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 17 (mechatronik, technik mechatronik oraz technik robotyk); waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy;

P15 = 0,35 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 18 (elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów kolejowych oraz technik pojazdów kolejowych); waga P15nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy;

P16 = 0,29 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19 (elektronik, fotograf, górnik eksploatacji otworowej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, kaletnik, kamieniarz, kierowca mechanik, kowal, krawiec, kucharz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik motocyklowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń hutniczych, operator maszyn leśnych, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator obrabiarek skrawających, pszczelarz, rolnik, ślusarz, szkutnik, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik awionik, technik budowy dróg, technik budowy fortepianów i pianin, technik budowy jednostek pływających, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik fotografii i multimediów, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa otworowego, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hodowca koni, technik hutnik, technik informatyk, technik leśnik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik odlewnik, technik ogrodnik, technik optyk, technik przeróbki kopalin stałych, technik pszczelarz, technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik rolnik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik technologii chemicznej, technik transportu kolejowego, technik tyfloinformatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik włókiennik, technik żywienia i usług gastronomicznych, zegarmistrz, technik budowy i strojenia fortepianów i pianin, technik realizacji nagłośnień, technik realizacji nagrań, automatyk, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, pracownik pomocniczy gastronomii, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu metalurgicznego, technik programista, monter jachtów i łodzi, technik spawalnictwa, technik stylista oraz technik przemysłu mody); waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy;

P17 = 0,23 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 (obejmuje zawody niewymienione w ust. 17-19); waga nie obejmuje uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczniów przeliczanych wagami P31i P45;

P18 = 0,1 dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 21 (technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej oraz technik usług pocztowych i finansowych);

P20 = 0,2 dla uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122), uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106), uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276), a także uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodach, o których mowa w ust. 22 (elektronik, elektryk, kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, magazynier-logistyk, technik elektronik, murarz-tynkarz, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk, technik mechatronik, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego); waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagą P21;

P31 = 0,85 dla uczniów lub słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia; waga P31 wyklucza się z wagami P13i P19;

P49 = 0,065 dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

P50 = 1,500 dla uczniów lub słuchaczy korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego;

P52 = 0,025 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży; waga nie obejmuje uczniów szkół specjalnych;

P53 = 0,012 dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży; waga  nie obejmuje uczniów szkół specjalnych;

P54 = 0,75 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach; waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P70;

P55 = 0,66 dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w oddziałach przedszkolnych; waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P70;

P58 = 1,5 dla wychowanków internatów i burs;

P62 = 6,5 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), oraz wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach;

P67 = 9,5 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

P68 = 0,02 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i liczby miesięcy ich użytkowania;

P69 = 0,84 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;

P71 =2,9 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art.14.1 Wartość wskaźnika dla Miasta Przemyśla liczonego w oparciu o licea publiczne wynosi: 1,224