Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbycie majątku ruchomego należącego do SOSW nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym  na zbycie majątku ruchomego należącego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  w Przemyślu stosownie do postanowień § 4 ust. 1, 2, 3, Zarządzenia Nr 290/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 04.11.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miejskiej Przemyśl i jej jednostek organizacyjnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 2004) oferuje do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego zgodnie z wykazem – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnych składników (składnika) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium należy wpłacić na konto Ośrodka:

89 1560 0013 2052 5257 8000 0003

tytułem „Wadium na zakup składników rzeczowych”

Oferta powinna zawierać:

  1. Dane oferenta
  2. Wykaz składników (składnika) majątku ruchomego wraz z oferowaną ceną brutto
  3. Dowód uiszczenia wadium
  4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

Wzór wniosku o zakup w załączeniu

Podmioty zainteresowane winny złożyć wniosek o zakup zbędnego składnika rzeczowego w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup zbędnych składników rzeczowych” w terminie do dnia 03.02.2022 r. do godz. 10.00. w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 27 lub  na adres e-mail .

Oferty złożone lub doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty zostaną odrzucone jeżeli oferent nie wniósł wadium, oferta nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu.

O przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu oferent zostanie powiadomiony telefonicznie

Zbędne składniki majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu przy ul. Czarnieckiego 27 do dnia 02.02.2022 r. w godz. Od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym Ośrodka tel. 16 676 04 00 w. 25.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Nabywca odbiera przedmiot sprzedaży własnym transportem.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na konto z którego dokonano wpłatę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy kontaktować się z kierownikiem gospodarczym Ośrodka tel. 16 676 04 00 w. 25

Informacja na stronie: www.sosw2przemysl.com/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku. 

Załączniki:

  1.  DOCXWniosek o zakup - SOSW Nr 2.docx (13,10KB)
  2. DOCXWykaz składników.docx (12,56KB)